top of page

Privacy Policy

Blended Communication B.V. kan de volgende (persoons)gegevens verzamelen en verwerken, maar vraagt niet meer gegevens dan voor het doel wenselijk is.

 • Naam

 • Voornaam

 • Bedrijfsadres

 • Factuuradres

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer (vast/gsm)

 • Gebruikersnaam

 • Bedrijfsnaam

Welke gegevens houden we bij?

Wij benadrukken dat wij ten allen tijde trachten te handelen in overeenstemming met de wet AVG betreffende de bescherming van natuurlijke personen en de verwerking, opslag en beveiliging van persoonsgegevens.

Deze privacy verklaring bevat onder meer informatie over de (persoons)gegevens die Blended Communication B.V. verzamelt en de wijze waarop deze persoonsgegevens worden gebruikt en verwerkt.

Het bezoeken van onze website, account- en demo-aanvragen, gebruik van trial accounts impliceert uw goedkeuring van de privacy verklaring en hiermee de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

Wettelijke disclaimer

Uw privacy is voor Blended Communication B.V. van essentieel belang. Deze privacy verklaring is van toepassing op onze website www.blendedcommunication.nl (hierna genoemd “Website”) en alle (commerciële) relaties tussen Blended Communication B.V. en haar klanten, prospects en business partners.

Contactformulier en nieuwsbrief

Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart Blended Communication B.V. uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het uitvoeren, het leveren van de vraag en de doelen, zoals beschreven in de Privacy Verklaring onder “gebruik persoonsgegevens’.

Gebruik persoonsgegevens

Blended Communication B.V. zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van het verlenen van de diensten van Blended Communication B.V. en de optimalisering daarvan. Indien het noodzakelijk is dat Blended Communication B.V. in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat Blended Communication B.V. uw persoonsgegevens openbaar maakt:

Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer Blended Communication B.V. hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten;

Wanneer Blended Communication B.V. of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens –  welke Blended Communication B.V. heeft verzameld – een van de overgedragen activa zal zijn;

 

In alle overige gevallen zal Blended Communication B.V. uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij u (i) hiervoor uw toestemming heeft gegeven en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, welke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens.

Blended Communication B.V. kan gebruik maken van uw gegevens voor:

 • De aanmaak van een (demo/trial-)account en de bevestiging daarvan

 • De uitvoering van een overeenkomst met Blended Communication B.V.

 • Het leveren van de diensten van Blended Communication B.V.

 • Het leveren van support

 • Het verzenden van nieuwsbrieven, updates en promotionele aanbiedingen

 • Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen

 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website en statistische doeleinden

 • De opmaak van een offerte

 

Blended Communication B.V. verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het bezoek op onze Website en de bezochte pagina’s. Zo zal Blended Communication B.V., bijvoorbeeld gegevens verzamelen welke pagina’s worden bezocht van de website. IP adressen zijn in sommige gevallen wel zichtbaar, maar worden niet gebruikt voor commerciële of marketing doeleinden. Wij kunnen de organisatie wel, maar u als persoon niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat Blended Communication B.V. toe om statistieken op te maken betreffende het bezoek op de Website alsook om deze in haar communicatie te verwerken.​

Via het contactformulier kunt u informatie bij ons opvragen of een verzoek voor demo- of (test)account indienen. Hiervoor vragen wij uw naam, telefoonnummer en e-mailadres. Bent u een nieuwe relatie en wilt u een overeenkomst sluiten met Blended Communication dan verzoeken wij u aanvullend de gegevens zoals beschreven onder “persoonsgegevens” toe sturen.

U kunt zich via de website inschrijven voor onze nieuwsbrief. Hiervoor vragen wij uw naam, voornaam en uw e-mailadres. De nieuwsbrief gebruiken wij om onze relaties te informeren over onze producten, diensten, updates en ontwikkelingen. Hiervoor kunt u zich te allen tijde uitschrijven middels de uitschrijf-link die in de email wordt meegestuurd.

Beveiliging persoonsgegevens

Blended Communication B.V. verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

Ondanks het veiligheidsbeleid van Blended Communication B.V., de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kan Blended Communication B.V. in dit kader geen absolute veiligheid garanderen.

Tot slot, zal de veiligheid van uw (demo-)account ook mede afhangen van de geheimhouding van uw wachtwoord om toegang te krijgen tot de oplossingen en de diensten van Blended Communication B.V. Blended Communication B.V. zal nooit vragen om uw wachtwoord door te geven, zodat u er toe gehouden wordt dit niet zelf aan derden mee te delen. Wanneer u uw wachtwoord toch aan een derde heeft meegedeeld – bijvoorbeeld omdat deze derde heeft aangegeven uw aanvullende diensten te bieden – kan deze derde via uw wachtwoord toegang verkrijgen tot uw (demo-)account en uw persoonsgegevens. In dat geval bent u zelf aansprakelijk voor de veiligheid van uw account- en persoonsgegevens. Blended Communication B.V. raadt u dan ook ten stelligste aan wanneer u vaststelt dat iemand toegang heeft genomen tot uw (demo)account uw wachtwoord onmiddellijk te wijzigen en contact met ons op te nemen.

Privacy rechten

Wanneer u beroep wenst te doen op uw privacy rechten, zoals hieronder bepaald, verzoeken wij u contact op te nemen via info@blendedcommunication.nl.

U heeft recht op toegang tot de persoonsgegevens die Blended Communication B.V. mogelijk over u beschikt. U dient hiervoor duidelijk aan te geven wie u bent, zodat de privacy rechten op de juiste persoon worden toegepast.

 • Recht op inzage van uw persoonsgegevens en waar die voor worden gebruikt

 • Recht op rectificatie, aanvulling of update van uw persoonsgegevens

 • Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’)

 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens

 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens

 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

Klacht indienen

Andere websites

Update Privacy Verklaring

De Website kan mogelijk hyperlinks bevatten naar andere websites. Blended Communication B.V. is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid of de privacy praktijken van een derde partij.

Blended Communication B.V. is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website.

Indien u het niet eens bent over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezicht houder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor vragen over onze Privacy Verklaring of over de wijze waarop Blended Communication B.V. uw persoonsgegevens verzamelt, verbruikt of verwerkt, kunt u contact opnemen met:

 

Blended Communication B.V.

St. Jacobsstraat 12 - 6e etage

3511 BS Utrecht

T: +31 (0)30 899 33 00

E: info@blendedcommunication.nl

bottom of page